channel

channel
[΄tʃænl] n ջրանցք. փխբ. ուղի, աղբյուր, միջոց. նեղուց. the English Channel Լամանշ. diplomatic channels դիվանագիտական ուղի ներ. channels of trade սպառման շուկաներ. channel of information տեղեկատվության աղբյու ր ներ. through legislative channels օրենսդրական ու ղիներով. (հեռուստածրագիր, ալիք) What’s on the other channel? Մյուս ծրագրով ի՞նչ կա. հմկրգ. channel capacity կանալի թողունակություն/ծավալ. channel command կանալի ղեկավարման հրահանգ. channel control կա նալի/կանալների ղեկավարում. channel status word կանալի կարգա վի ճակի/ստա տու սի բառ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Channel 5 (UK) — Channel 5 Channel 5 logo Launched 30 March 1997 (1997 03 30) Owned by Northern Shell …   Wikipedia

 • Channel S — Logo Launched 16 December 2004 Owned by Channel S Global Ltd. Picture format 4:3 (576i, SDTV) Slogan Working for the community Count …   Wikipedia

 • Channel 37 — is an unused television channel in countries using the M and N broadcast television system standards. Channel 37 occupies a band of UHF frequencies from 608 to 614 MHz, frequencies that are particularly important to radio astronomy.[1] In 1963,… …   Wikipedia

 • Channel 70 — has been removed from television use in 1983, but was formerly used by television stations in North America which broadcast on 806 812 MHz. In the United States, channels 70 83 served primarily as a translator band containing repeater… …   Wikipedia

 • Channel — Channel, Channels, and similar terms may refer to: Channels (band), a rock band fronted by ex Jawbox singer/guitarist J. Robbins Channels (film), a 2008 film Channel, synonym for pre chorus in popular song structure Ion channel, a protein that… …   Wikipedia

 • Channel 78 — has been removed from television use in 1983, but was formerly used by television stations in North America which broadcast on UHF frequencies 854 860 MHz. In the United States, channels 70 83 had served primarily as a translator band containing… …   Wikipedia

 • Channel 4 — Nombre público Channel 4 Tipo de canal Televisión privada (con carácter de servicio público) Propietario Channel Four Television Corporation País …   Wikipedia Español

 • Channel 7 — may refer to: Channel 7 (musician), the musician previously known as 7 Aurelius. Seven Network, an Australian television network, Seven (UK TV channel), an independent local station in North and North East Lincolnshire, England, formerly known as …   Wikipedia

 • Channel 73 — has been removed from television use in 1983. It was formerly used by a handful of television stations in North America which broadcast on 824 830 MHz. In the United States, channel 70 83 served primarily as a translator band for repeater… …   Wikipedia

 • Channel 74 — has been removed from television use in 1983, but was formerly used by television stations in North America which broadcast on 830 836 MHz. In the United States, channels 70 83 served primarily as a translator band containing repeater… …   Wikipedia

 • Channel 21 — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang: Kabel, Satellit, Antenne …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”